Trong chương 5, chúng ta sẽ tìm hiểu về véctơ và các phép toán liên quan đến vectơ như: tổng và hiệu hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ. Chúng ta cũng sẽ học cách vận dụng các phép toán về vectơ vào việc giải toán cũng như trong các hoạt động thực tiễn và các môn học có liên quan.

Học xong chương này, bạn có thể:

🌻 Nhận biết được khái niệm vectơ, vectơ bằng nhau, vectơ-không. Biểu thị được một số đại lượng trong thực tiễn bằng vectơ.

🌻 Thực hiện được các phép toán trên vectơ và mô tả được những tính chất hình học bằng vectơ.

🌻 Thực hiện được phép toán tích vô hướng của hai vectơ và mô tả được tính chất hình học bằng tích vô hướng

🌻 Sử dụng được vectơ và các phép toán trên vectơ để giải thích một số hiện tượng có liên quan đến vật lý và hoá học. Vận dụng được kiến thức về vectơ để giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn. 

Bài học cung cấp cho người học các kiến thức:

🌹Định nghĩa vectơ

🌹Hai vectơ cùng phương, cùng hướng

🌹Vectơ bằng nhau - Vectơ đối nhau

🌹Vectơ - không

Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về tổng và hiệu của hai vectơ

Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về tích của một số với một vectơ

Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về tích vô hướng của hai vectơ