Bài học cung cấp cho người học các kiến thức: 

📝 Khái niệm bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

📝 Nghiệm và biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất 2 ẩn