Bài học cung cấp cho người học các kiến thức:

🌻Nhắc lại về tập hợp

🌻Tập con và hai tập hợp bằng nhau

🌻Một số tập con của tập hợp số thực

Bài học cung cấp cho người học các kiến thức:

💞 Cách xác định tập hợp

💞 Tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau

💞 Một số tập con của tập số thực

Khoá học cung cấp cho người học các kiến thức:

🌴Hợp và giao của các tập hợp

🌴Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con